This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Valued Ignacy (Isaac) Krieger

Valued Ignacy (Isaac) Krieger Ignacy (Isaac) Krieger, a photographer, moved to Cracow from the village of Mikołaj and opened a photographer’s studio at ul. Grodzka 13 in 1860. Very soon his studio became well known and popular, alongside twos, Rzewuski’s and Szubert’s, which had already functioned in town for some time. Later, he moved his workshop to the Boner House (Kamienica Bonerowska) situated at the corner of Rynek Główny and ul. św. Jana. Being a hardworking and inventive man he started taking pictures of Cracow’s religious and secular architecture and various important events such as, the renovation of Wawel Cathedral and St Mary’s Church. Soon he became famous as the author of photo portraits, which he took to individual order, but also just because he loved to collect photos of different kinds of people. His collections included peasants from Galician villages, firemen, highlanders, townsmen, Jews, and even Gypsies from a train of Gypsy wagons passing through Cracow.
His wife Anna and he had five children. After his death in 1889 his son Natan took over the studio, and later his daughter Amalia. The Kriegers co-operated with historians of art and conservators. They were members of the Lovers of Cracow’s History and Monuments Association (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa). Natan also took pictures of Lvow.
The Kriegers left an invaluable collection of about 9,000 glass photographic plates, which Anna presented to the municipality of Cracow, and at the same time she established the Kriegers Foundation to ensure that the collection is taken care of properly. At present the plates are deposited at the Historical Museum of the City of Cracow housed in the Krzysztofory Palace in Rynek Główny. They are an extremely valuable testimony to life in Cracow in the 19th century and at beginning of the 20th.

polski
Nieoceniony Ignacy (Izaak) Krieger

W roku 1860 ze wsi Mikołaj, przybył do Krakowa fotograf, Ignacy(Izaak) Krieger, i otworzył przy ulicy Grodzkiej 13, zakład fotograficzny. W krótkim czasie, stał się – obok już istniejących w mieście zakładów Rzewuskiego i Szuberta – znany i popularny. Przeniósł swoją pracownię do kamienicy Bonerowskiej, znajdującej się na rogu Rynku Głównego i ulicy św. Jana. Umiejętności swoje zdobył prawdopodobnie podczas zagranicznych podróży. Będąc człowiekiem pracowitym i pełnym pomysłów, zaczął fotografować krakowskie zabytki sakralne i świeckie, różne wydarzenia jak np. prace remontowe Katedry Wawelskiej, i kościoła NMP. Wkrótce zasłynął także z licznych portretów które wykonywał nie tylko na indywidualne zamówienie, ale także z zamiłowania do dokumentowania kolekcjonowania fotografii różnych typów ludzkich. W jego zbiorach znalazły się zdjęcia mieszkańców galicyjskich wsi, strażaków, górali, mieszczan, Żydów, a nawet Cyganów z przejeżdżającego przez Kraków taboru.
Z żoną, Anną miał pięcioro dzieci. Po jego śmierci, w roku 1889 zakład przejął i działalność kontynuował syn, Natan a następnie córka Amalia. Kriegerowie współpracowali z historykami sztuki, konserwatorami, byli też członkami Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Natan wykonywał także zdjęcia we Lwowie.
Kriegerowie pozostawili bezcenny zbiór około 9 000 szklanych klisz, które Amalia przekazała gminie miasta Krakowa ustanawiając jednocześnie Fundację im. Kriegerów dla zapewnienia bezcennym zbiorom właściwej opieki. Obecnie klisze znajdują się w Muzeum Historycznym Krakowa w pałacu Krzysztofory w Rynku Głównym, stanowiąc niezwykle wartościowe i cenne dokumenty z życia z XIX i początków XX wieku, Krakowa.

niemiecki
Unschätzbarer Ignacy (Izaak) Krieger

Im Jahre 1860 kam aus dem Dorf Mikołaj der Fotograf Ignacy (Izaak) Krieger nach Krakau und eröffnete in der Straße ul. Grodzka 13 ein Fotoatelier. Schon in kurzer Zeit wurde er, neben den bereits in der Stadt existierenden Ateliers von Rzewuski und Szubert, bekannt und populär. Später verlegte er sein Atelier in das Bonerowski-Haus, das sich an der Ecke des Hauptmarktes und der Straße ul. św. Jana befindet. Seine Fertigkeiten und Kenntnisse hat er wahrscheinlich während einer Auslandsreise gewonnen. Als tüchtiger und ideenreicher Mann begann er mit dem Fotografieren von Krakauer sakralen und weltlichen Baudenkmälern, dann verschiedenen Ereignissen, wie z.B. Renovierungsarbeiten an der Wawel-Kathedrale und der Marien-Kirche. Bald wurde er durch zahlreiche Fotoporträts bekannt, die er auf individuelle Bestellung, aber auch aus seiner Vorliebe zum Dokumentieren und Sammeln von Fotographien verschiedener menschlichen Typen anfertigte. In seinen Beständen befanden sich Bilder von Dorfbewohnern aus Galizien, von Feuerwehrleuten, Bergbewohnern, Bürgern, Juden und sogar Zigeunern aus einem durch Krakau ziehenden Zigeunerlager.
Mit seiner Frau Anna hatte er fünf Kinder. Nach seinem Tode, im Jahre 1889, wurde das Atelier von seinem Sohn übernommen und weitergeführt. Nathan und anschließend die Tochter Amalia Krieger arbeiteten mit Kunsthistorikern und Konservatoren zusammen, sie waren auch Mitglieder der Gesellschaft der Liebhaber der Geschichte und Baudenkmäler Krakaus. Nathan machte auch Bilder in Lemberg.
Die Kriegers hinterließen eine unschätzbare Sammlung von etwa 9000 Glasnegativen, die Amalia der Gemeinde Krakau übergab und dabei die Krieger-Stiftung gründete, um dieser kostbaren Kollektion einen entsprechenden Schutz zu gewährleisten. Heutzutage befinden sich die Negative im Historischen Museum der Stadt Krakau im Krzysztofory-Palast am Hauptmarkt und stellen eine äußerst wertvolle Dokumentation des Lebens im 19. und zu Beginn des 20 Jh. in Krakau dar.

Information published at 1 February 2009