This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Solaris and Proteus for Kraków Scientists

Two expensive investments, which should radically increase the research capacity of local scientists, are being made in Kraków, namely a synchrotron, Solaris, and a cyclotron, Proteus.
Solaris will be the most important part of the National Synchrotron Radiation Centre, which is being constructed on the newest, and third, campus of the Jagiellonian University. At the end of last year, the University signed an agreement with the Danish company, Danfysik A/S, which will design and produce a key part of the synchrotron, that is its twelve basic magnets. They will cost about 11 million PLN, but the construction of the Centre, and equipping it, is expected to cost 154 million PLN. The Centre is planned to open next autumn and from then on opportunities will exist which were previously unavailable to Polish scientists in their own country. At present it is estimated that 150 Polish researchers have access to synchrotron radiation sources abroad. Once the Centre in Kraków is up and running, they will be able to conduct their research in materials science, pharmacology, geology, biochemistry and biotechnology here.
Proteus is already in Kraków. The 240 ton cyclotron was produced in Belgium and transported to the Institute of Nuclear Physics, part of the Polish Academy of Sciences (PAN), last year, where the Cyclotron Centre Bronowice is being created. This is a joint venture between 12 Polish scientific institutions that have joined forces to create the first proton radiotherapy centre in this part of Europe. Today it is possible to successfully treat tumours located in parts of the human body which are difficult to reach such as, for example, the eye, by using a precisely controlled proton beam.
The apparatus which can undertake such therapy is currently available only in a few of the richest countries in the world. However, everything indicates that it will be fully functional in Poland from the beginning of 2015. By this time, the construction of the Centre will be completed and the complex process of the installation of the equipment will be finished. From a therapeutic point of view it is not only the cyclotron, in which a powerful proton beam is generated, but also the rotary arm, the so-called gantry, which allows for the precise control of the proton beam that is vital. In Poland, approximately 400 patients annually are selected to undergo proton therapy, but this technique is used increasingly in oncology and will be available to more and more patients.
Proteus will also be used extensively in scientific research, particularly in nuclear and radiation physics, radiobiology and materials engineering. The Centre when complete is expected to cost 240 million PLN. This amount will come in equal proportions from European funds and the Polish state budget. (b)

polski
Solaris i Proteus dla krakowskiej nauki

W Krakowie realizowane są dwie kosztowne inwestycje, które powinny radykalnie zwiększyć potencjał badawczy, jakim dysponują tutejsi naukowcy. Chodzi o synchrotron Solaris i cyklotron Proteus.
Solaris będzie najważniejszą częścią Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, jakie powstaję na terenie najnowszego trzeciego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W końcu ubiegłego roku Uniwersytet podpisał umowę z duńską firmą Danfysik A/S, która zobowiązała się zaprojektować i wykonać kluczową część synchrotronu, czyli jego dwanaście podstawowych magnesów. Będą one kosztowały ok. 11 mln złotych. Jednak wybudowanie i wyposażenie Centrum ma kosztować 154 mln. Uruchomienie Centrum planowane jest na jesień przyszłego roku. Przed polskimi naukowcami otworzą się wówczas perspektywy, których dotąd nie mogli znaleźć w kraju. Oblicza się, że obecnie dostęp do źródeł promieniowania synchrotronowego za granicą znalazło 150 polskich badaczy. Po uruchomieniu krakowskiego centrum będą mogli w nim prowadzić badania z zakresu inżynierii materiałowej, farmakologii, geologii, biochemii czy biotechnologii.
Proteus już znajduje się w Krakowie. Ten ważący 240 ton cyklotron został wyprodukowany w Belgii i w ubiegłym roku został przetransportowany na teren Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. To tam powstaje Centrum Cyklotronowe Bronowice. Jest on wspólnym przedsięwzięciem 12 polskich instytucji naukowych, które zjednoczyły siły by wspólnie stworzyć pierwszy w tej części Europy ośrodek radioterapii protonowej. Przy pomocy precyzyjnie sterowanej wiązki protonów można dzisiaj skutecznie leczyć nowotwory zlokalizowane w tak trudno dostępnych częściach ludzkiego organizmu jak, np. w oku.
Aparatura pozwalająca na prowadzenie takiej terapii obecnie znajduje się jedynie w kilku najbogatszych krajach świata. Wszystko wskazuje na to, że od początku 2015 roku będzie dostępna w pełnym zakresie także w Polsce. Do tego czasu ma być zakończona budowa Centrum i przeprowadzony skomplikowany proces zamontowanej tam aparatury. Z terapeutycznego punktu widzenia najistotniejszy w tym projekcie jest nie tylko cyklotron, gdzie wytwarzana jest wiązka protonów o odpowiedniej energii, ale także obrotowe ramię, tzw. gantry, które pozwala na precyzyjne sterowanie wiązką protonów. Obecnie w Polsce rocznie do terapii protonowej kwalifikowanych jest ok. 400 pacjentów jednak ta technika wykorzystywana jest w onkologii coraz szerzej i obejmuje kolejne grupy chorych.
Proteus będzie także szeroko wykorzystywany do badań naukowych, zwłaszcza w fizyce jądrowej i radiacyjnej, radiobiologii czy inżynierii materiałowej. Całe Centrum ma kosztować 240 milionów złotych. Ta suma pochodzi w równych częściach z funduszy europejskich i polskiego budżetu państwa.

niemiecki

In Krakau werden zwei kostspielige Investitionen verwirklicht, die das Forschungspotential, über das die hiesigen Forscher verfügen, radikal verändern sollen. Es geht hier um das Synchrotron Solaris und das Zyklotron Proteus.
Solaris wird zum wichtigsten Teil des Nationalzentrums für Synchrotron-Strahlung werden, das auf dem Geländes des dritten Campus der Jagiellonen-Universität entsteht. Proteus, das 240 Tonnen wiegende Zyklotron, wurde in Belgien hergestellt und im vorigen Jahr zum Institut für Kernphysik der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Krakau überführt. Dort entsteht bereits das Zyklotron-Zentrum Bronowice.

Information published at 4 March 2013