This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Hebrew Secondary School in Cracow

The Hebrew Popular School Association began offering primary education in Cracow in the school year 1908/9, and later the co-educational Dr. Chaim Hilfstein Hebrew Secondary School was opened. The school faced numerous difficulties for many years, firstly with finding suitable accomodation, but there were also other problems. On one hand orthodox Jews did not allow their children to attend the new school, because they feared extensive assimilation. On the other hand progressive Jews did the same, because they were afraid of orthodoxy and conservatism. Teachers would often visit Jewish families to explain, persuade and encourage parents to send their children to the new school. The school changed its address several times as it moved from one rented building to another. It was only in 1913 that a building lot was bought in ul. Podbrzezie and ul. Brzozowa and a new school building was constructed there. The building was extended in 1924 and 1930. The first secondary form was started in 1918/19, at first without a licence and with only 15 students. Efforts to obtain the status of a public school were made, and this was eventually granted in 1924.
The graduates of the school had the same rights to be admitted to the University as graduates of other secondary schools in Cracow. The number of students increased every year. A humanities profile was established for the school, and it had a bilingual curriculum since Polish and Hebrew were the languages of instruction. School subjects taught in Polish were the same as in other state secondary schools. The curriculum was approved by the Regional Education Office in 1923. Following the educational reform, starting from 1932 education at the middle school level took four years and the upper secondary level two years. A number of special interest groups, such as literature, drama, linguistic, nature, mathematics and sports were created at the school. The students were also active in scouting. Religious education was never neglected, either. The students prayed at synagogue before classes every day.
Many teachers of the school, which in 1936 was named after Chaim Hilfstein, the first president of the Hebrew Popular School Association, were also university teachers. The school employed 50 teachers, eight of whom survived the period of the Nazi occupation.
Cracovian Natan Gross, writer, poet, script writer, film critic and historian of film is one of the graduates of the school who succeeded in gaining a high social or scientific status. He left the Hebrew Secondary School in 1938, and lived through the Second World War using false documents. He emigrated to Israel in 1950 and died there in 2005.
At present the building of the former Hebrew Secondary School houses the General August Fieldorf Schools of Mechanics.

• Based on the internet and book „Żydzi” by Andrzej Żbikowski -Wydawnictwo Dolnośląskie. Zofia Łuczyńska – 30 X 08.

polski
Gimnazjum Hebrajskie w Krakowie

Zanim w Krakowie powstało koedukacyjne Gimnazjum Hebrajskie imienia dra Chaima Hilfsteina, w roku 1902 zostało założone Towarzystwo Hebrajskiej Szkoły Ludowej, które w roku 1908/9 uruchomiło naukę w szkole powszechnej. Przez wiele lat, szkoła przeżywała liczne trudności nie tylko lokalowe. Ortodoksyjni Żydzi obawiając się nadmiernej asymilacji, nie wyrażali zgody na naukę swych dzieci w nowej szkole. Żydzi postępowi zaś, odwrotnie – obawiali się nazbyt daleko posuniętej ortodoksji i konserwatyzmu. Często nauczyciele odwiedzali domy żydowskie, tłumacząc, zachęcając i zbierając uczniów na naukę w nowej szkole. Szkoła często zmieniała swoje miejsce, przenosząc się do coraz to w innym domu wynajętym lokalu. Dopiero w roku 1913 zakupiono działkę przy ulicach Podbrzezie i Brzozowej i tam, powstał własny budynek szkolny, rozbudowywany w latach 1924 i 1930. Pierwsza klasa gimnazjalna została uruchomiona w roku szkolnym 1918/19, początkowo nie posiadająca koncesji i licząca zaledwie 15 uczniów. Rozpoczęto starania o uzyskanie praw publicznych, które przyznano szkole w roku 1924.
Absolwenci szkoły uzyskiwali prawo do wstępowania na Uniwersytet na równi z absolwentami innych gimnazjów w Krakowie. Wzrastała także co rok liczba uczniów .
Ustalono humanistyczny typ szkoły, wprowadzając dwujęzyczny program nauczania, w językach polskim i hebrajskim. Przedmioty wykładane po polsku były takie same jak w innych gimnazjach państwowych. Program zatwierdziło Kuratorium Okręgu Szkolnego w roku 1923. Od 1932 roku nauka w klasach gimnazjalnych trwała 4 lata a w licealnych, 2 lata, zgodnie z reformą szkolnictwa. Powstało wiele kół zainteresowań, między innymi literackie i dramatyczne, filologiczne, przyrodnicze, matematyczne, sportowe i inne. Uczniowie działali także w skautingu. Dbano też o należyte wychowanie religijne. Młodzież codziennie, przed rozpoczęciem lekcji modliła się w synagodze.
Wielu wykładowców szkoły noszącej od 1936 roku imię Chaima Hilfsteina, pierwszego prezesa Towarzystwa Żydowskiej Szkoły Ludowej, było także nauczycielami akademickimi. Łącznie zatrudnionych było 50 nauczycieli, z których tylko 8 przeżyło okres okupacji hitlerowskiej.
Jednym z wielu absolwentów tej szkoły, z których niektórzy w dalszym życiu uzyskali wysoką pozycję naukową , czy społeczną, był późniejszy pisarz, poeta, scenarzysta, krytyk i historyk filmu – Krakowianin, Natan Gross. Zdał maturę w Liceum Hebrajskim w roku 1938. Okres okupacji przeżył na aryjskich papierach i wyemigrował do Izraela w 1950 roku, gdzie zmarł w roku 2005.
Obecnie w budynku dawnego Gimnazjum Hebrajskiego mieści się Zespół Szkół Mechanicznych im. Generała Augusta Fieldorfa „Nila”.

• Opracowano w oparciu o wiadomości internetowe, oraz w książce Andrzeja Żbikowskiego „Żydzi” -Wydawn. Dolnośląskie. Zofia Łuczyńska – 30 X 08.

niemiecki

An der Ecke zwischen den Straßen ul. Podbrzezie und ul. Brzozowa im Krakauer Stadtteil Kazimierz befand sich eine Grundschule und im Jahre 1918 entstand dort das Dr.-Chaim-Hilfstein-Hebräische Gymnasium, in dem in den Sprachen Polnisch und Hebräisch unterrichtet wurde und ein Lehrplan bestand, der auch in anderen Oberschulen in Polen galt. An der Schule gab es zahlreiche Arbeitsgemeinschaften, z. B. für Mathematik, Philologie, Sport und anderes mehr. Die Schüler nahmen auch am Scouting teil. Im Rahmen der religiösen Erziehung war das alltägliche Gebet in der Synagoge vor dem Unterrichtsbeginn Pflicht. Die Absolventen erhielten nach dem Abitur die Zulassung zum Universitätsstudium.
Die Schule beschäftigte insgesamt 20 Lehrer, darunter auch Universitätslehrer. Die Zeit der nationalsozialistischen Okkupation haben nur 8 Lehrer überlebt. Einer der berühmten Absolventen dieser Schule war der spätere Dichter, Drehbuchautor, Schriftsteller, Historiker und Filmkritiker Natan Gross, der 2005 in Israel verstarb.

• Bearbeitet auf Grund von Internetinformationen sowie des Buches von Andrzej Żbikowski „Żydzi“ („Die Juden“) - Niederschlesischer Verlag. Zofia Łuczyńska - 30.10.2008

Information published at 31 March 2009