This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Hebrew Calendar and Jewish Autumn Holidays

The Hebrew calendar has 354 days and 12 months. The calculation of time in it is based on the lunar-solar cycle. Every two or three years a leap month called Adar Sheni is added. The whole calendar cycle is repeated every 19 years. The names of the month come from the Babylonian times. The Jewish New Year starts at the end of September or in October and the first month is called Tishrei.
Now it is the year 5769, which started on 28 September 2008, the first day of Tishrei on the day called Rosz Haszana. The New Year festival, which commemorates the creation of the first human being Adam, lasts two days. Rosz Haszana starts a ten-day long repentance period called Yamim Norami, which in Hebrew means ‘hectic days’, which is filled with propitiatory prayers, fasting, attending synagogue services and during which the sound of the shofar is heard. The shofar calls for remorse. On hectic days the Creator decides about people’s fate in the coming year. In Poland the first or the second day of Tashlih used to be observed. People would gather on the bank of a river or a lake, and saying Psalms they would symbolically get rid of their sins by throwing them from their pockets into the water. However, it was not a religious, but rather a folk custom which was often called the Feast of Trumpets. In the evening a ceremonial dinner consisting of traditional dishes, including bread dipped in honey, was eaten.
Yom Kippur, which is known in English as the Day of Atonement, the oldest and the most solemn holiday, is celebrated on the 10th day of Tishrei. According to Jewish tradition, after a period of prayer, remorse and good deeds, there comes forgiveness and reconciliation with God. It is believed that on this day Moses descended from Mount Sinai the second time with the Ten Commandments, which was a sign that Adonai had forgiven His people the sin of idolatry they had committed.
Many Jewish men immerse themselves in a mikvah on the day before Yom Kippur. On Yom Kippur a prayer called Kol Nidre, which comes from the 9th century, is recited in the synagogue at the beginning of the solemn evening service in synagogues. This day is a fast day and no work whatsoever can be done. Prayers in synagogues are held all day. Yom Kippur comes to an end with the blowing of the shofar, which signifies God’s forgiveness of sins committed and marks the conclusion of the fast.
Rosh Hashanah and Yom Kippur are penitential holidays. Sukkot or the Feast of Tabernacles is a Biblical pilgrimage or harvest festival that occurs in autumn on the 15th day of the month of Tishtei (late September to late October) and lasts seven days. It is observed after the harvest with the intention of expressing gratitude the crops. It is a joyful holiday, during which sukkah i.e.booths or huts are constructed outdoors in gardens, terraces, yards, etc. Men gather in those booths, which are called kuczki in Poland, and they pray, eat, discuss and sometimes even stay overnight. The holiday of Pessah is another pilgrimage and harvest festival which marks the beginning of the barley harvest, as does Shavuot the time of wheat harvest.
These and other holidays in the Jewish calendar are connected with numerous traditions, traditional dishes, and customs which are centuries old. But this requires a longer treatment, because of their diversity and the number of the festive traditions.

Based on:
1. Uherman A., 1994, Encyklopedia Tradycji i Legend Żydowskich, Książka i Wiedza.
2. Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., 2000, Historia i Kultura Żydów Polskich, WSiP Warszawa.
3. The Internet.

polski
Kalendarz hebrajski i żydowskie święta jesienne

Według hebrajskiego kalendarza rok liczący 354 dni, składa się z dwunastu miesięcy . System rachuby czasu oparto na księżycowo – słonecznym cyklu. Co dwa, trzy lata wypada dodatkowy miesiąc „adar szeni” Pełny cykl kalendarzowy wypada co 19 lat. Nazwy miesięcy zaś pochodzą z okresu babilońskiego. Nowy rok żydowski wypada w końcu września lub w październiku a miesiąc który go rozpoczyna, to miesiąc tiszri.
Obecnie jest rok 5769 a rozpoczął się 29 września 2008 roku, czyli pierwszego dnia tiszri, w dniu zwanym Rosz Ha-szana. Święto nowego roku trwa dwa dni i upamiętnia stworzenie pierwszego człowieka, Adama. Rosz Ha-szana rozpoczyna 10 dniowy okres dni pokutnych, zwanych jamim noraim, co w języku hebrajskim znaczy „straszne dni”., kiedy oprócz modlitw przebłagalnych, postów, nabożeństw w synagogach, rozlega się dęcie w róg barani. Tzw. szofar, który nawołuje wiernych do skruchy. W Sądnych Dniach Stwórca decyduje o losie człowieka w nadchodzącym roku. W Polsce obchodzono pierwszego lub drugiego dnia świąt tzw. taszlich. Zbierano się nad brzegiem rzeki, jeziora, itp. i odmawiając psalmy symbolicznie pozbywano się grzechów wytrząsając je z kieszeni do wody. Obrzęd ten nie miał jednak charakteru religijnego, był obrzędem ludowym, często zwanym „świętem trąbek”. Wieczorem spożywano uroczystą kolację z tradycyjnymi potrawami, między innymi z chlebem maczanym w miodzie.
Dziesiątego dnia tiszri przypada najstarsze i najważniejsze święto- Jom Kipur, co po hebrajsku znaczy dzień pojednania.  Po okresie modlitw, skruchy, czynienia dobrych uczynków, następuje według wierzeń Żydów, przebaczenie i pojednanie z Bogiem. W tym dniu zszedł z góry Synaj Mojżesz z drugimi Tablicami Dekalogu, które były znakiem, że Adonaj przebaczył swemu ludowi grzech bałwochwalstwa
W wigilię Jom Kipur Żydzi odbywają rytualną kąpiel,. W Jom Kipur w synagogach podczas uroczystego nabożeństwa rozbrzmiewa modlitwa „kol nidre” pochodząca z IX wieku. W święto obowiązuje ścisły post i zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy. Modlitwy w synagogach trwają cały dzień. Na zakończenie rozlega się głośne, uroczyste dęcie w róg barani, na znak przebaczenia ludziom grzechów przez Stwórcę.
Rosz Ha-szana i Jom Kipur należą do religijnych świąt pokutnych. Święto Sukot zaś,  które zaczyna się 15-go miesiąca tiszri trwa 7 dni, zaliczane jest do świąt pielgrzymich lub świąt plonów, a obchodzone jest  w podzięce za dary natury, po zakończeniu żniw. Świętuje się radośnie, buduje tzw. suki czyli szałasy pod gołym niebem, na podwórzach, tarasach, w ogrodach itp. W szałasach zwanych też namiotami a w Polsce kuczkami, mężczyźni gromadzą się, modlą, spożywają posiłki, dyskutują czasem nocują. Do świąt  pielgrzymich i plonów zalicza się także Pesach – początek zbiorów jęczmienia, Szawuot zaś to okres zbiorów pszenicy.
Te i pozostałe święta kalendarza żydowskiego, obfitują w liczne tradycyjne obrzędy, w tradycyjne potrawy i utrwalone przez wieki obyczaje. Wymaga to jednak odrębnego opracowania, ze względu na różnorodność i ilość owych świątecznych tradycji.

niemiecki
Der hebräische Kalender und die jüdischen Herbstfeiertage

Nach dem hebräischen Kalender, der sich auf den Mond- und Sonnenzyklus stützt, besteht das Jahr aus 12 Monaten und hat eine Länge von 354 Tagen. Das Mondjahr ist kürzer als das Sonnenjahr, deswegen wird alle zwei bis drei Jahre ein zusätzlicher Monat eingeführt. Das neue Kalenderjahr fällt auf den ersten Tag des Monates Tiszi, das heißt die Wende vom September zum Oktober. Dann begeht man zwei Tage lang das feierliche Fest Rosz Ha-szana. Am 29. September 2008 begann das jüdische Jahr 5769. Damit begann auch die zehntägige Periode der Jüngsten Tage (Versöhnungstage), wenn die Gläubigen um die Vergebung der Sünden beten, fasten, gute Taten vollbringen und büßen. Auf den zehnten Tag fällt das große und älteste jüdische Fest Jom Kipur. Es verbindet sich mit der Überreichung der Dekalogtafel durch den Schöpfer an Moses als Zeichen der Vergebung der Sünde der Götzenverehrung. Dann werden auch ganztägige Gebete in der Synagoge abgehalten. Sie werden durch verschiedene Riten begleitet, unter anderem das Blasen des Widderhorns sowie das Singen des Liedes Kol Nidrej. Jom Kipur ist der Tag der Sündenvergebung. Rosz Ha-szana und Jom Kipur gehören zu den Bußefeiertagen.
Hingegen gehört das Fest Sukot, das heißt das Hüttenfest, das auf den fünfzehnten Tiszri-Tag fällt, zu den Pilger- und Erntedankfesten und wird zu Ehren der erfolgreichen Ernte begangen. Es werden dann Hütten gebaut, in denen Männer die Mahlzeiten einnehmen, beten und manchmal sogar schlafen. Sukot ist ein fröhlicher Feiertag. Zu den Pilger- und Erntefesten zählt u.a. auch Pesach. Wegen der zahlreichen und vielfältigen Riten und Bräuche, die die jüdischen Feste begleiten, bedarf das Thema einer weiteren Bearbeitung.

Information published at 1 March 2009