This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

angielskipolskiniemiecki

angielski
Cracow Chronicle - 03.2017

• Professor Aleksander Koj, the three-time rector of the Jagiellonian University, has died. Born in 1935 Prof. Koj was an eminent biochemist and molecular biologist. He was initially elected rector of the Jagiellonian University in 1987 and was responsible for initiating the construction of the most recent and largest university campus, a matter which is commonly regarded as his greatest organizational achievement.
• On 28 January, the ceremonial ingress of Archbishop Marek Jędraszewski, who was recently appointed Metropolitan Archbishop of Kraków by Pope Francis, was held at the Wawel Cathedral. Archbishop Jędraszewski, the former Metropolitan Archbishop of Łódź, replaces Cardinal Stanislaw Dziwisz, who for many years was the personal secretary to the late Pope John Paul II, as he has retired.
• Prof. Andrzej Jajszczyk from the Department of Computer Science, Electronics and Telecommunications at the AGH University of Science and Technology in Kraków has been appointed a member of the 22-person scientific council, the European Research Council (ERC). The professor is currently the only Polish scientist on the council and one of only three Polish scientists to be appointed throughout its history. The ERC is the EU`s funding agency for promising, yet innovative, research projects that are likely to make substantive contributions to their field. Last year, it was responsible for a budget of 1.7 billion euros.

polski
Zdarzyło się w Krakowie - 03.2017

• Zmarł profesor Aleksander Koj, trzykrotny rektor Uniwersytetu Jagielońskiego. Urodzony w 1935 roku prof. Koj był wybitnym biochemikiem i biologiem molekularnym. Rektorem UJ wybrany został po raz pierwszy w 1987 roku. Za jego największe organizacyjne osiągnięcie uważane jest doprowadzenie do rozpoczęcia budowy najnowszego i największego uniwersyteckiego kampusu, którą jego następcy właśnie dokończyli.
• 28 stycznia w katedrze na Wawelu odbył się ingres abpa Marka Jędraszewskiego, którego papież Franciszek mianował metropolitą krakowskim. Abp Jędraszewski, dotychczasowy metropolita łódzki, zastąpił w Krakowie kardynała Stanisława Dziwisza. Dawny osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II przeszedł na emeryturę.
• Prof. Andrzej Jajszczyk z wydziału informatyki, elektroniki i telekomunikacji Akademii Górniczej został powołany w skład 22-osobowej rady naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council). Profesor jest obecnie jedynym, a trzecim w historii tego gremium Polakiem. ERC to unijna agencja finansująca śmiałe i rokujące przełomowymi wynikami, ale obarczone dużym ryzykiem projekty naukowe. W ubiegłym roku dysponowała sumą 1,7 miliarda euro.

niemiecki
Es geschah in Krakau - 03.2017

• Gestorben ist Professor Aleksander Koj, dreifacher Rektor der Jagiellonen-Universität. Prof. Koj, geboren im Jahre 1935, war ein hervorragender Biochemiker und Molekularbiologe. Zum Rektor der Jagiellonen-Universität wurde er zum ersten Mal im Jahre 1987 gewählt. Als seine größte organisatorische Leistung gilt, dass er den Bau des neuesten und größten Universitätscampus begonnen hat, den seine Nachfolger gerade zum Abschluss gebracht haben.
• Am 28. Januar fand in der Kathedrale auf dem Wawel die Amtseinführung von Erzbischof Marek Jędraszewski statt, den Papst Franziskus zum Krakauer Metropoliten ernannt hatte. Erzbischof Jędraszewski, bisher Metropolit von Łódź, folgt in Krakau Kardinal Stanisław Dziwisz. Der frühere persönliche Sekretär von Papst Johannes Paul II. ging in den Ruhestand.
• Prof. Andrzej Jajszczyk aus der Fakultät Informatik, Elektronik und Telekommunikation der Universität für Wissenschaft und Technologie (AGH) wurde in den 22-köpfigen Wissenschaftsrat des Europäischen Rates für Forschung (ERC – European Research Council) berufen. Der Professor ist gegenwärtig der einzige Pole und in der Geschichte der dritte Pole in diesem Gremium. Der ERC ist die Agentur der EU, die mutige und bahnbrechende Ergebnisse versprechende, aber mit großem Risiko belastete wissenschaftliche Projekte finanziert. Im vergangenen Jahr verfügte sie über eine Summe von 1,7 Mrd. Euro.
angielskipolskiniemiecki

angielski
Cracow Chronicle - 02.2017

• Pope Francis has appointed 67-year-old Marek Jędraszewski, previously Metropolitan Archbishop of Łódź and Vice-President of the Episcopal Conference of Poland, as the new Metropolitan Archbishop of Kraków. Archbishop Jędraszewski graduated from the Gregorian University in Rome and is a professor of theology and philosophy. He comes from Poznań and is the first Archbishop of Kraków for many centuries not to originate from the local Church. His predecessor as the Kraków Metropolitan Archbishop was Cardinal Stanisław Dziwisz,, a long-term secretary of Pope John Paul II.
• According to this year’s rankings in the daily newspaper, Rzeczpospolita, 6.42% of the leaders of the 500 largest Polish companies are graduates of the AGH University of Science and Technology in Kraków. Only Warsaw University and the Warsaw School of Economics were ranked above AGH, with the Jagiellonian University in seventh place.
• Ryanair Airlines has announced there will soon be flights between Kraków and Valencia. This will be the third city (after Madrid and Barcelona) in Spain with which the capital of Małopolska will have a direct connection. Planes will fly twice a week from mid-May.

polski
Zdarzyło się w Krakowie - 02.2017

• Papież Franciszek mianował nowego metropolitę krakowskiego. Został nim nim 67-letni abp Marek Jędraszewski, dotychczasowy metropolita łódzki i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Abp Jędraszewski jest profesorem teologii i filozofem. Ukończył Uniwersytet Gregoriański w Rzymie. Pochodzi z Poznania i jest pierwszym od kilkuset lat biskupem krakowskim, który nie wywodzi się z tutejszego Kościoła. Na stanowisku metropolity zastąpił kardynała Stanisława Dziwisza, kiedyś wieloletniego sekretarza papieża Jana Pawła II.
• Wśród szefów 500 największych polskich firm 6,42 proc. to absolwenci krakowska Akademii Górniczo-Hutniczej – tak wynika z tegorocznego rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Wyżej w tym rankingu znalazły się jedynie Politechnika Warszawska o Szkoła Główna Handlowa. Uniwersytet jagielloński zajął w rankingu miejsce siódme.
• Linie lotnicze Ryanair poinformowały, iż otwierają połączenie z Krakowa do Walencji. To trzecie (po Madrycie i Barcelonie) miasto w Hiszpanii, z którym stolica Małopolski będzie miała bezpośrednie połączenie lotnicze. Samoloty będą latały dwa razy w tygodniu począwszy od połowy maja.

niemiecki
Es geschah in Krakau - 02.2017

• Papst Franziskus hat den neuen Krakauer Metropoliten ernannt. Es wurde der 67-jährige Erzbischof Marek Jędraszewski, der bisherige Metropolit von Łódź und Vize-Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz. Erzbischof Jędraszewski ist Professor der Theologie und Philosoph. Er schloss sein Studium an der Gregorianischen Universität in Rom ab. Er stammt aus Posen und ist seit einigen hundert Jahren der erste Krakauer Bischof, der nicht aus der hiesigen Kirche hervorgeht. Auf dem Stuhl des Metropoliten folgt er Kardinal Stanisław Dziwisz, dem früheren langjährigen Sekretär von Papst Johannes Paul II.
• Unter den Leitern der 500 größten polnischen Firmen sind 6,42% Absolventen der Krakauer Berg- und Hüttenakademie – das ergibt sich aus der diesjährigen Rangliste der Tageszeitung „Rzeczpospolita”. Weiter oben befanden sich in diesem Ranking lediglich die Technische Universität Warschau und die Haupthandelsschule. Die Jagiellonen-Universität nahm in der Rangliste den siebten Platz ein.
• Die Fluglinie Ryanair teilte mit, dass sie eine Verbindung zwischen Krakau und Valencia eröffnet. Dies ist (nach Madrid und Barcelona) die dritte spanische Stadt, mit der die Hauptstadt von Małopolska eine direkte Flugverbindung erhält. Die Flugzeuge werden, beginnend ab Mitte Mai, zweimal pro Woche fliegen.
angielskipolskiniemiecki

angielski
Cracow Chronicle - 01.2017

• Jan Kozłowski and Józef Spałek, professors at the Jagiellonian University, are among the four honoured this year with the most prestigious academic award in Poland, the so-called Polish Nobel Prize, which is given by the Foundation for Polish Science. Prof. Kozłowski, a biologist, received it ‘for the formulation and experimental verification of a theory which explains the diversity of the life strategies of organisms as an result of the optimal allocation of resources’. Prof. Spałka, a physicist, was recognized for his study of strongly correlated systems, including the formulation of the model t-J describing the strong correlation between electrons, a model which forms the basis for understanding the exceptional physical properties of such systems, such as unconventional (high-temperature) superconductivity and new quantum phases. Each scientist was also awarded 200,000 PLN.
• This year the best ski jumpers in the world will once again aim to be scoring points in Zakopane in an competition that is part of the World Cup series. Two ski-jumping competitions, namely the individual and team, will be held on the slope of Wielka Krokiew between 20-22 January 2017.
• Prof. Wacław Uruszczak, a historian of Polish law at the Jagiellonian University, has been awarded the Papal Order of St. Sylvester, the highest honour awarded by a Pope to member of the lay community. Prof. Uruszczak is also an expert in church law and denominational law, the winner of many academic awards and the author of numerous academic papers.

polski
Zdarzyło się w Krakowie - 01.2017

• Jan Kozłowski i Józef Spałek, profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli się wśród czterech osób wyróżnionych w tym roku najważniejszą nagrodą w polskiej nauce, zwanej polskim Noblem. Nagrodę przyznaje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Prof. Kozłowski jest biologiem. Nagrodę otrzymał „za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów.” Prof. Spałkę (fizyka) wyróżniono za badania układów silnie skorelowanych, w tym za sformułowanie modelu t-J opisującego silne korelacje między elektronami stanowiące podstawę wyjątkowych właściwości fizycznych takich układów, jak niekonwencjonalne (wysokotemperaturowe) nadprzewodnictwo i nowe fazy kwantowe. Każdy z wyróżnionych otrzymał po 200 tysięcy PLN.
• Najlepsi skoczkowie narciarscy w tym roku ponownie będą walczyli w Zakopanem o punkty cyklu zawodów o Puchar Świata. W dniach 20-22 stycznia na Wielkiej Krokwi odbędą się dwa konkursy skoków – drużynowy i indywidualny.
• Prof. Wacław Uruszczak, historyk prawa polskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał order św. Sylwestra, najwyższe odznaczenie przyznawane przez Papieża osobom świeckim. Prof. Uruszczak jest także znawcą prawa kościelnego oraz prawa wyznaniowego, laureatem wielu wyróżnień naukowych, autorem licznych prac naukowych.

niemiecki
Es geschah in Krakau - 01.2017

• Jan Kozłowski und Józef Spałek, Professoren der Jagiellonen-Universität, sind unter den vier Personen, die in diesem Jahr mit dem wichtigsten Preis in der polnischen Wissenschaft, genannt polnischer Nobelpreis, ausgezeichnet wurden. Den Preis verleiht die Stiftung für Polnische Wissenschaft. Prof. Kozłowski ist Biologe. Den Preis erhielt er „für die Formulierung und experimentelle Verifikation einer Theorie zur Erklärung der Vielfältigkeit der Strategien lebender Organismen als Effekt einer optimalen Verteilung der Ressourcen.“ Prof. Spałek (Physik) wurde ausgezeichnet für seine Untersuchungen stark korrelierender Systeme, darunter für die Formulierung des Modells t-J, das die starke Korrelation zwischen den Elektronen beschreibt, die die Grundlage der besonderen physikalischen Eigenschaften solcher Systeme bilden, wie unkonventionelle (Hochtemperatur-) Supraleitung und neue Quantenphasen. Jeder der Preisträger erhält 200 000 PLN.
• Die besten Skispringer werden in diesem Jahr wieder in Zakopane um Punkte im Wettbewerb um den Weltpokal kämpfen. Vom 20. bis 22. Januar werden auf Wielka Krokiew zwei Wettbewerbe stattfinden – im Mannschafts- und im Einzelspringen.
• Prof. Wacław Uruszczak, Historiker für polnisches Recht an der Jagiellonen-Universität, erhielt den Orden des Hl. Silvester, die höchste Auszeichnung, die vom Papst an Laien vergeben wird. Prof. Uruszczak ist auch ein Kenner des Kirchenrechts sowie des Konfessionsrechts, Preisträger vieler wissenschaftlicher Auszeichnungen und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten.