This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolskiniemiecki

angielski
Cracow’s Feintuch and Drobner Families

Marcin Feintuch, a merchant, freight forwarder, the proprietor of a building situated at ul. Stradom No. 27 and the progenitor of the popular and, as it became later, distinguished Feintuch family, settled in Cracow at the beginning of the 19th century. The family became connected with the wealthy, well connected and very patriotic Drobner family, whose members had taken part in the struggle for liberation. Marcin’s sister Karolina Feintuch married Mikołaj Drobner, who fought in the January Insurrection (1863-64) and the Cracow Revolution (1864). Their son Roman, a merchant by profession, also took part in the January Insurrection, for which he was imprisoned by the Austrian authorities. Roman’s wife Anna acted as a nurse in the rising too, and his brother Jakub, a medical doctor, treated injured insurgents in his own flat, for which he fell victim to jack-booted repression. Not only was he imprisoned for two years, but he also was deprived of his academic degree. Karolina and Mikołaj Drobner had two grandsons, Józef, a lawyer, and Bolesław, who held a doctorate in chemistry and was a very well known social activist, rendering great service not only in Cracow.
The Feintuch family converted at first to protestantism between 1846 and 1848 and then, definitively abandoning the faith of their ancestors, to Catholicism. Stanisław, Marcin’s oldest son, changed his surname to Szarski, from the name of a famous building standing Rynek Główny in Cracow, in which the family ran a well known shop. His younger brother Leon August also changed his surname, but to Zawiejski. Jan Zawiejski, who was his oldest son, became a well known architect in Cracow, after first receiving a good education in Vienna, Munich, Berlin and Italy. Several buildings in Cracow were constructed to his designs, and the building of the Juliusz Słowacki Theatre, the façade of which is decorated with sculptures of Zosia and Tadeusz, two characters from Adam Mickiewicz’s popular poem, is perhaps his greatest work. Jan’s brother Mieczysław Zawiejski was once believed to be the author of the sculptures, but later it was established that they were in fact made by another artist, Michał Korpiel. Mieczysław together with Alfred Daun and Jan Tombiński is the author of other figures on the façade and in the vestibule of the theatre. Mieczysła’s work can be also found in Wawel Cathedral, in the form of a bust of Albin Dunajewski from 1900. Zawiejski the sculptor also received a thorough education in Vienna and Italy, where he eventually settled and died in 1933. Neither of the brothers left an heir.

polski
Krakowski ród Feintuchów.i Drobnerów

W początku XIX wieku osiadł w Krakowie protoplasta znanego i – jak się później okazało – zasłużonego rodu Feintuchów, kupiec Marcin, spedytor, właściciel kamienicy przy ulicy Stradom 27. Była to bogata i dobrze skoligacona rodzina między innymi z patriotyczną familią Drobnerów, której członkowie brali udział w walkach wyzwoleńczych. Siostra Marcina, Karolina Feintuch, została żoną Mikołaja Drobnera, który walczył w powstaniu listopadowym i rewolucji krakowskiej, zaś jego syn Roman, z zawodu kupiec, brał udział w powstaniu styczniowym, za co został uwięziony przez władze austriackie. Jako ofiarna sanitariuszka działała w powstaniu także jego żona Anna. Jego brat Jakub, doktor medycyny, opiekował się rannymi powstańcami w swoim mieszkaniu, za co spotkały go ostre represje. Nie tylko przebywał dwa lata w więzieniu, ale także utracił stopień akademicki. Wnukami Karoliny i Mikołaja Drobnerów, byli Józef, z zawodu adwokat i Bolesław (1883 – 1968) doktor chemii, bardzo znany i zasłużony nie tylko dla Krakowa, działacz socjalistyczny.
Rodzina Feituchów w latach 1846 – 1848 przyjęła początkowo wyznanie ewangelickie, a następnie porzuciwszy ostatecznie wiarę swych przodków, przeszła na katolicyzm. Najstarszy syn Marcina Feintucha, Stanisław, zmienił nazwisko na Szarski od nazwy słynnej kamienicy stojącej w Rynku Głównym Krakowa, gdzie rodzina prowadziła znany w Krakowie sklep. Jego młodszy brat, Leon August, także zmienił nazwisko, ale na Zawiejski, którego najstarszy syn, Jan Zawiejski, był znanym, zdolnym krakowskim architektem, starannie wykształconym w Wiedniu, Monachium, Berlinie i we Włoszech. W Krakowie powstało według jego projektów wiele obiektów, ale najsłynniejszym dziełem jest budynek Teatru im Juliusza Słowackiego, fasadę którego zdobią rzeźby postaci mickiewiczowskich, Zosi i Tadeusza, przypisywane kiedyś bratu Jana, rzeźbiarzowi Mieczysławowi Zawiejskiemu. Najprawdopodobniej  jednak autorem ich jest inny twórca krakowski, Michał Korpal. Mieczysław zaś wraz z Alfredem Daunem i Janem Tombińskim, jest twórcą innych posągów na fasadzie i w westybulu Teatru. Także w Katedrze Wawelskiej znajduje się dzieło Mieczysława, a jest nim popiersie Albina Dunajewskiego z 1900 r. Rzeźbiarz Zawiejski był podobnie jak jego brat architekt, starannie wykształcony w Wiedniu i we Włoszech, gdzie ostatecznie zamieszkał i tam zmarł w roku w 1933 r. Żaden z braci Zawiejskich nie pozostawił spadkobierców swego nazwiska.

niemiecki

Die beiden bekannten Familien Feintuch und Drobner waren miteinander verschwägert. Die patriotische Familie Drobner machte sich für das Vaterland verdient, indem die in den Nationalaufständen mitkämpfte. Mikołaj Drobner kämpfte im November-Aufstand und während der Krakauer Revolution im Jahre 1846. Sein Sohn Roman nahm an dem Januar-Aufstand (1863) teil und sein Bruder Jakub, Doktor der Medizin, leistete in der eigenen Wohnung Hilfe für Aufständische. Sie alle ertrugen die unangenehmen Konsequenzen ihrer Tätigkeit, sie wurden verhaftet und Jakub wurde sogar der akademische Grad entzogen. Der Enkel von Mikołaj Bolesław Drobner, Doktor der Chemie, war ein nicht nur in Krakau bekannter sozialistischer Aktivist.
Die Feintuchs, eine wohlhabende, jüdische Kaufmannsfamilie, deren Stammvater Marcin Feintuch war, beschäftigte sich über lange Jahre mit dem Handel. Im Grauen Haus (Szara Kamienica) am Hauptmarkt befand sich ein Laden, der durch diese Familie über etwa 100 Jahre geführt wurde. Nach dem Namen des Hauses hat der älteste Sohn von Marcin, Stanisław, seinen Namen in Szarski und sein Bruder Leon August in Zawiejski geändert. Die Familie hat auch vom jüdischen zum katholischen Bekenntnis konvertiert. Stanisław Szarski blieb bei seinem kaufmännischen Beruf, er entwickelte sein Familienunternehmen weiter und schuf den besten Delikatessenladen in Krakau.
Die Brüder Zawiejski hingegen haben sich dem architektonischen und dem bildhauerischen Schaffen gewidmet. Der ältere Bruder Jan war ein hervorragend ausgebildeter Architekt und sein größtes Werk war das Gebäude des J. Słowacki-Theaters in Krakau. Sein Bruder Mieczysław, ein begabter Bildhauer, war Schöpfer einiger Skulpturen, die dieses Theater schmücken. Er arbeitete nicht nur in Krakau. Endgültig ließ er sich in Italien nieder, wo er im Jahre 1933 starb.

Information published at 4 September 2008