This site uses cookies

We use the information stored by cookies for statistical purposes and to adapt the site to individual needs of users. Cookies may also be used by research companies we cooperate with and suppliers of multimedia applications. You may change cookie settings in your web browser.

Using the website without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device memory. For more information see our Cookies policy.

close

Current issue:

Current issue

Back

angielskipolski

angielski
A Favourable Conjunction

A Favourable Conjunction Astrologers tell us that certain conjunctions of the planets are particularly auspicious. This year we commemorate three important dates which will dominate the program of Bajit Hadash, the fifteenth anniversary of the founding of the Center for Jewish Culture, the fifth anniversary of the death of Rafael (Felek) Scharf and the sixtieth anniversary of the foundation of the state of Israel. What unites all these commemorations is the personality of Felek, whose absence we still feel so painfully. Felek was devoted to his native Kraków and to its Jewish inhabitants.
This Kraków, as he put it, ‘once “the city dear to my heart”, is now a graveyard to us, seemingly the same, yet unrecognizable. Not everyone can look at the shutters behind which his family or friends used to live, into those gates and alleys now gaping emptily at us. Such a visit opens the wounds that will never heal; that terrible, incomprehensible absence still frightens’. It was to preserve the memory of this Jewish Kraków that Felek devoted so much of his great diplomatic and organizational skills to establishing the Judaica Foundation-Center for Jewish Culture. I think he would be proud if he could see it today and see how much it has done to extend our knowledge of the past of Jews in Krakow and in Poland, to advance Polish-Jewish understanding and to foster the creation of a tolerant and pluralistic civil society, without which this would not be possible.
Felek was also a devoted Zionist. He lost his passionate support for the revisionism of Jabotinsky which conflicted with his humanism and his sense of justice. He longed for a just peace which would reconcile the two nations which lived in the land of Israel/Palestine. In his words, ‘Zionism was an expression of a humanitarian ideal whose goal was to put an end to the centuries of wandering, to build a shelter for a homeless people, reborn for a life in its own land in Palestine, so that never again would defenceless Jews find themselves at the mercy of persecutors and tyrants.’ He would also therefore be happy with the efforts of the centre both to increase understanding of the life and culture of the state of  Israel and of the complex problems it faces.
We owe it to him to ensure that we will be celebrating another auspicious combination of anniversaries in fifteen years time and then after another twenty five years. (Antony Polonsky)

polski
Pomyślna zbieżność dat

Astrolodzy mówią, że pewne konstelacje planet są szczególnie pomyślne. W tym roku upamiętniamy trzy ważne daty, które zdominują program Bajit Chadzasz, piętnastą rocznicę utworzenia Centrum Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu , piąta rocznicę śmierci Rafaela (Felka) Scharfa i sześćdziesiątą rocznicę utworzenia państwa Izrael. Przywiązanie Felka  do rodzinnego Krakowa i jego żydowskich mieszkańców znajduje wyraz w Jego twórczości pisarskiej i całokształcie działalności.
Ten Kraków, o którym mawiał  ‘miasto drogie memu sercu’, jest obecnie dla nas cmentarzem, pozornie ten sam, ale nierozpoznawalny. Nie każdemu jest dane spoglądać na okiennice, za którymi kiedyś mieszkała jego rodzina i przyjaciele, w bramy domów i alejki  wpatrujące się w nas pustką. Taki powrót otwiera rany, które się nigdy nie zabliźnią. Ta straszna, niezrozumiała nieobecność ciągle przeraża. Pamięć tego żydowskiego Krakowa, któremu Felek poświęcił tak dużo ze swych wielkich dyplomatycznych i organizacyjnych zdolności dla sprawy stworzenia Centrum Kultury Żydowskiej – miała, dzięki temu przetrwać. Sądzę, że byłby dumny patrząc na Centrum dziś i widząc jak wiele zostało dokonane, aby  pogłębić naszą wiedzę o przeszłości Żydów w Krakowie i Polsce, aby wzmacniać polsko-żydowskie wzajemne zrozumienie i aby sprzyjać tworzeniu tolerancyjnego, pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego, bez którego to wszystko nie byłoby możliwe.
Felek był także oddanym syjonistą. Zrezygnował z aktywnego poparcia rewizjonizmu Żabotyńskiego, pozostającego w sprzeczności z jego humanizmem i jego poczuciem sprawiedliwości. Pragnął sprawiedliwego pokoju, który godziłby dwa narody żyjące na ziemi izraelsko-palestyńskiej. Według Niego ‘syjonizm był wyrazem humanitarnego ideału, którego celem było zakończenie wielowiekowej tułaczki, udzielenie schronienia  bezdomnemu narodowi, aby żyć na swojej ziemi w Palestynie i aby już nigdy bezbronni Żydzi nie musieli być na łasce oprawców i tyranów.’ I dlatego byłby także szczęśliwy z tego powodu, że Centrum podejmuje starania na rzecz lepszego zrozumienie życia i kultury państwa Izrael, a także  złożonych problemów, jakim  musi ono stawić czoło.
Jesteśmy winni Felkowi zapewnienie, że za 15 lat, a potem za  25 lat,  będziemy obchodzili kolejne pomyślne zbiegające się daty rocznic.

Information published at 1 October 2008